مرور برچسب

محمد جواد اخوان

چقدر از بودجه خارج از دست دولت است؟

چقدر از بودجه خارج از دست دولت است؟ در چند سال اخير، در ماه‌هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه كل كشور، فضاي رسانه‌اي متأثر از لايحه بودجه شده و... محمد جواد اخوان در چند سال اخير، در ماه‌هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه كل كشور، فضاي…