مرور برچسب

شایعه

شایعه : جنگی که فقط ۳ ساعت طول کشید !

جنگی که فقط 3 ساعت طول کشید ! این نبردها 3 ساعته تمام نشد و مدتها ادامه یافت! بجز اصل نبرد، سایر موارد متن صحت ندارند! متن و پاسخ شایعه متن شایعه " جنگی که فقط ۳ ساعت طول کشید! سحرگاه یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۲ است. سردار قادسیه، امیر…